ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัพเดทล่าสุด: 16 January 2021

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the https://shop.petz.world website (the “Service”) operated by [Pet Equity Co.,Ltd. (“us”, “we”, or “our”).

บัญชี

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันแก่เราตลอดเวลา การไม่ดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณในบริการของเราทันที

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการและกิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ภายใต้รหัสผ่านของคุณ ไม่ว่ารหัสผ่านของคุณจะอยู่กับบริการของเราหรือบริการของบุคคลที่สาม

คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณต่อบุคคลที่สาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Petz World Chiang Mai

Petz World Chiang Mai ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณยังรับทราบและตกลงอีกด้วยว่า Petz World Chiang Mai จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่ บนหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การสิ้นสุด

เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของเราทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหากคุณละเมิดข้อกำหนด

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรคงอยู่หลังจากการยุติจะมีผลบังคับแม้การยุติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด

เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิด ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหากคุณละเมิดข้อกำหนด

เมื่อมีการยุติ สิทธิ์ในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันที หากคุณต้องการยุติบัญชีของคุณ คุณสามารถหยุดใช้บริการได้

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรคงอยู่หลังจากการยุติจะมีผลบังคับแม้การยุติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” บริการนี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดหรือแนวทางปฏิบัติ

กฎหมายที่ภูเก็ต

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้โดยศาลได้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเรา และแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

ในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่การแก้ไขเหล่านั้นมีผล แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ โปรดหยุดใช้บริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา